image

شرح پروژه

برند ویتاژن، برندی است در حوزه آزمایشگاه و علوم ژنتیک واقع در کشور ترکیه که در راستای تصویرسازی برند و مشاوره کسب و کار با آژانس خلاقیت و برندسازی برش همکاری خود را آغاز کرد.
همکاری برند ویتاژن با آژانس خلاقیت و برندسازی برش منجر به تصویر سازی هویت بصری برند، تولید محتوا، برنامه بازاریابی و مشاوره در کسب و کار بوده است.

مشتری:

ویتاژن

پروژه:

مشاوره برند و خلق هویت بصری
تیکت جدید