image

شرح پروژه

پروژه تن تاک در دو فاز اصلی ریبرند خود را آغاز کرد. فاز اول : پوست اندازی برند و نزدیک شدن به مفاهیم جوان پسندانه و فاز دوم : به تصویر کشیدن مفاهیم بدست آمده در فاز اول.
فرم اصلی کار برگرفته از دو ساختار طراحی خطی و مدرن تعریف شد که نماد اصلی یوز پلنگ باز طراحی گشت و با توجه به مسیر حرکت برند، شعار تبلیغاتی “سریعتر از آینده” انتخاب گردید.

مشتری:

تن تاک

پروژه:

ریبرندینگ و پیمایش برند
تیکت جدید