image

شرح پروژه

با توجه به اینکه آژانس خلاقیت و برندسازی برش در خارج از کشور هم فعالیت دارد. برند لوازم آرایشی ژکوند که یک برند آلمانی است بعد از جلسات متعدد هویت سازی برند، مشاوره و استزاتژی فروش خود را به ما سپرد.
بعد از بررسی ها و آنالیزهای استنباطی و استنتاجی بازار هدف اروپا و مخاطب اصلی آن که زنان می بودند. تصویر سازی برند، محتوا، نقاط تماس با مشتری و استراتژی فروش تعریف گردید.

مشتری:

لوازم آرایشی و بهداشتی ژکوند

پروژه:

برندسازی و استراتژی فروش
تیکت جدید